اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 47

نمودار 4-3. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت هماهنگی چشم و دست
نتایج جدول و نمودار بالا که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره F (000/0 ;Sig.= 63/38F=) کوچکتر از 05/0 است، لذا فرضH0 رد و فرض H1 تأیید میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بازي درماني بر پيشرفت هماهنگی چشم و دست در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد. این یافته را با 99% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
فرضیه چهارم: بازي درماني بر پيشرفت اجتماعي شدن در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد.
جدول 4-16. بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره در پيشرفت اجتماعی شدن گروه های آزمایش و کنترل

F سطح معنی داری
03/0 990/0

نتایج حاصل از جدول بالا که مربوط به آماره F می باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت اجتماعی شدن در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد (990/0 >ρ و 03/0= f). بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت اجتماعی شدن در گروه ها برابر است.
جدول 4-17. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه چهارم در آزمودنی های دو گروه

گروه ها
شاخص های آماری
گروه آزمایش گروه گواه
میانگین پیش آزمون 88/1 84/1
پس آزمون