اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 44

نمودار 4-2. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های رشد ترسیم آدمک
نتایج جدول و نمودار بالا که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره F (000/0 ;Sig.= 19/233F=) کوچکتر از 05/0 است، لذا فرضH0 رد و فرض H1 تأیید میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بازي درماني بر رشد ترسيم آدمك در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد. این یافته را با 99% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
فرضیه سوم: بازي درماني بر پيشرفت هماهنگي چشم و دست در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد.
جدول 4-12. بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره در پيشرفت هماهنگی چشم و دست گروه های آزمایش و کنترل

F سطح معنی داری
36/0 779/0

نتایج حاصل از جدول بالا که مربوط به آماره F می باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت هماهنگي چشم و دست در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد (779/0 >ρ و 36/0= f). بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت هماهنگي چشم و دست در گروه ها برابر است.
جدول 4-13. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه سوم در آزمودنی های دو گروه

گروه ها
شاخص های آماری
گروه آزمایش گروه گواه
میانگین پیش آزمون 84/11 60/11