اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 41

نمودار 4-1. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم
نتایج جدول و نمودار بالا که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره F (000/0 ;Sig.= 11/90F=) کوچکتر از 05/0 است، لذا فرضH0 رد و فرض H1 تأیید میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بازي درماني بر پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم طول، وزن و حجم در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد. این یافته را با 99% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
فرضیه دوم: بازي درماني بر رشد ترسيم آدمك در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد.
جدول 4-8. بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره در رشد ترسیم آدمک گروه های آزمایش و کنترل

F سطح معنی داری
59/5 001/0

نتایج حاصل از جدول بالا که مربوط به آماره F می باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره رشد ترسيم آدمك در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار می باشد (001/0 <ρ و 59/5= f). بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره رشد ترسيم آدمك در گروه ها برابر نمی باشد.
جدول 4-9. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه دوم در بین آزمودنی های دو گروه

گروه ها
شاخص های آماری
گروه آزمایش گروه گواه
میانگین پیش آزمون 08/38