اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 38

یافته های استنباطی
در این پژوهش با توجه به ویژگی های فرضیه ها و نوع مقیاس داده ها از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس آنکوا استفاده شد بر همین اساس نتایج در جداول 4-4 الی 4- 27 و نمودارهای 4-4 الی 4-8 شرح ذیل آمده است:
در همین رابطه اگر میزان سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 باشد با 95% سطح اطمینان و خطای 05/0 فرض H0 رد و Hتأیید می گردد و این بدان معنی است که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته معنی دار است. ولي چنانچه میزان سطح معنی داری بزرگتر از 05/0 باشد با 95% سطح اطمینان و خطای 05/0 فرض H0 تأييد و Hرد می گردد و این بدان معنی است تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته معنی دار نیست.
مفروضه های تحلیل کوواریانس عبارتنداز:
– متغیرهای وابسته باید در سطح کمی (فاصله ای/نسبتی) باشند.
– در این روش، حداقل باید دو متغیر وابسته و دو متغیر مستقل وجود داشته باشد.
– متغیرهای مستقل می توانند هم کمی (فاصله ای/نسبتی) و هم کیفی (اسمی/ترتیبی) باشند.
– متغیرهای مستقل عامل باید در سطح کیفی باشند.
– متغیرهای مستقل کووریت باید در سطح کمی باشند.
– عامل ها و کووریت ها باید رابطه خطی با متغیرهای وابسته داشته باشند.
فرضیه اول: بازي درماني بر پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم طول، وزن و حجم در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد.
جدول 4-4. بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره در پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم طول، وزن و حجم گروه های آزمایش و کنترل

F سطح معنی داری
79/1 154/0

نتایج حاصل از جدول بالا که مربوط به آماره F می باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم طول، وزن و حجم در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد (154/0 >ρ و 79/1= f). بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم طول، وزن و حجم در گروه ها برابر است.
جدول 4-5. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه اول در بین آزمودنی های دو گروه

گروه ها
شاخص های آماری
گروه آزمایش گروه گواه
میانگین