اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 34

روش‌های آماري
تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد. در سطح توصيفي فراواني ، ميانگين و تنظيم جداول فراواني و میانگین‌ها استفاده شده ، سپس از تحليل كوواريانس، آزمونt و آزمون خي دو داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ضمناً از آزمون‌های لون ، محاسبه توان اثر و روش كودر ريچاردسون نيز در بررسي پايايي و ضريب سؤالات استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل ابتدا ویژگی های جمعیت شناسی نمونه ها مانند؛ تعداد، جنسیت و پایه تحصیلی دانش آموزان در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. در پايان نيز هر یک از فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس آنکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته های توصیفی
در این پژوهش ابتدا با استفاده از فراوانی، درصد فراوانی، اطلاعات مربوط به جمعیت شناسی آمده است. بر همین اساس نتایج در جداول 4-1 الی 4- 3 شرح ذیل آمده است:
جدول 4-1. شاخص های توصیفی جمعیت نمونه

شاخص های آماری
تعداد
فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی
آزمایش 15 0/50% 0/50%
گواه 15 0/50% 100%
جمع 30 100%