اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 23

روي دانش آموزان در حوزه هاي زير است:

 1. ارتقاء يادگيري دانش آموزان با يك رويكرد آموزشي ويژه :بلاند (2004)، دريافت كه بازيها وسيله اي آموزشي مستقيمي هستند و بر استفاده از آنها براي آموزش دانش آموزان تأكيد داشت( بورن هيد، 2006).
 2. تشويق دانش آموزان : متون متعددي وجود داردكه بازيهاي آموزشي را عنصر كليدي انگيزش دانش آموزان در نظر مي گيرند(کلمن،2008).
 3. متناسب با سبكهاي مختلف يادگيري فردي دانش آموزان : بازيهاي آموزشي با متناسب شدن با سبكهاي يادگيري فردي دانش آموزان موجب يادگيري بيشتري مي شوند. جنبه هاي معيني از بازيتبديل به موقعيت يادگيري شخصي مي شود كه درآن دانش آموز تصميم گيري مي كند و سپس در طي بازي به آن پاسخ مي دهد ( فرانكلين، پيت و لويس، 2003).
 4. اجتماعي شدن دانش آموزان : بازي نقش عمده اي در اجتماعي شدن افراد ايفا مي كند كه عموماً محيطي

غير تهاجمي و بازي گونه فراهم مي كند كه در آن دانش آموزان مي توانند مهارتهاي گروهي را ياد بگيرند( بورن هيد، 2006).

 1. ارتقاء يادگيري فعال : بازيهاي آموزشي يك رويكرد ابداعي و نو براي ارتقاء علاقه و يادگيري در محيط هاي آموزشي هستند. به عنوان يك مشاركت كننده ي فعال، دانش آموز تصميم گيري مي كند، مسائل را حل مي كند و به تصميماتش واكنش نشان مي دهد(فرانكلين، پيت و لويس، 2003).
 2. ارتقاء مهارت حل مسأله : حل مسأله فرايندي است كه فراگير با استفاده از آن، مجموعه اي از قواعد از پيش آموخته را براي حل موفقيت آميز يك مسأله در يك موقعيت جديد كشف مي كند(مهجور، 1386).
 3. شناسايي تفاوت هاي فرهنگي : بازيهاي آموزشي توانايي عبور از اختلافات فرهنگي را ( كه در كلاسهاي سنتي زياد به چشم مي خورد) دارند. اين بازيها اگر به عنوان يك راهبرد آموزشي مورد استفاده قرار گيرد، ميتواند براي گروه هاي فرهنگي متنوع به كار برده شوند(لوولان، 2005).
 4. دستيابي به بعد عاطفي : بلاند(2004) دريافت كه چگونه بازيها در دستيابي به اهداف عاطفي مؤثر هستند. فرض بر اين است كه بازيهاي آموزشي به دليل لذت بخش نمودن محيطه اي آموزشي قادر به دستيابي به چنين مهمي هستند( بورن هيد، 2006).

فوايد بازي هاي آموزشي
مربيان و پژوهشگران آموزشي مزاياي گسترده اي را در ادغام بازيهاي آموزشي در محيط يادگيري ذكركرده اند:

 1. بازيها بي همتا و سرگرم كننده هستند و شيوه هاي متفاوت ارائه ي مطالب درسي را به دانش آموزان نشان مي دهند. بسياري از مطالعات اوليه در خصوص بازي، بر افزايش معني دار انگيزش دانش آموز، علاقه و مشاركت دوي هنگام استفاده از بازي به عنوان ابزار آموزشي در كلاس درس تأكيد كرده اند( کرک، 2004).
 2. بازيهاي آموزشي موجب افزايش حفظ مطالب وكاربرد مهارتي درازمدت توسط دانش آموزان مي شوند (ساعتچی، 1389).
 3. بازي هاي آموزشي به دانش آموزان كمك مي كنندتا فاصله ي بين نظريه و تجربه را بپيمايند و منجر به كاربرد آتي مهارتهاي قانون مدار مي شوند( كريز ، 2003).
 4. پژوهش هاي آموزشي بر اهميت هيجانات در يادگيري و رشد دانش آموزان تأكيد كرده اند. بازيها مي توانند اين هيجانات را بر انگيزند و به عنوان مؤلفه ي مهم فرايند يادگيري در نشان دادن پيچيدگيهاي واقعي موقعيت بيرون از كلاس مهم هستند (هاني كات، 2005).
 5. پژوهش كريز(2003) نشان مي دهد كه دانش آموزان بيشتر خواهان خطرپذيري و اشتباه بيشتر در طي بازي هستند زيرا آنها محيط يادگيري بازي مدار را دوستانه مي دانند و سعي در يادگيري به صورت آزمايش و خطا دارند.
 6. به دليل اينكه بازيها بازخورد ثابتي در خصوص عملكرد دانش آموزان مي دهند، مي توانند در بازبيني دانش و مهارتهاي آموخته شده توسط دانش آموز مورد استفاده قرار گيرند.
 7. بازيها به مربي كمك مي كنند تا شكاف يا ضعف در دانش دانش آموزان را شناسايي و ارتباط جديد بين؛ مفاهيم مهم و پيچيده را تقويت كنند ( کرک، 2004).
 8. پژوهشها نشان مي دهند كه بازيها پويايي گروه را ارتقاء مي دهند و به رشد اجتماعي شدن و آموزش مهارتهاي ارتباطي كمك مي كنند( كرك، 2004).
 9. بازيها مي توانند به طور همزمان چندين راهبرد فعال يادگيري مانند بازي نقش، بحث، فعاليتهاي يادگيري مشاركتي، بحثهاي گروهي كوچك، خواندن و نوشتن، و صحبت كردن را در هم مي آميزند(تامسون و داس، 2010).

بازي هاي آموزشي و يادگيري مغز
پژوهش ها در باره ي مغز، به چگونگي تأثير يادگيري بر مغز و مهم تر اينكه چه نوع يادگيري، مغز را تغيير مي دهد، پرداخته اند. تجارب جديد بر رشد دارينه ها (دندريتها) تأثير مي گذارند. ريشه ي دارينه ها (دندريتها) در پاسخ به تعاملات كه يادگيرنده با آن مواجه مي شود، رشد ميكند و شكل خود را تغيير مي دهد. تعامل با محيط ممكن است موجب جوانه زدن شاخه هاي دندريتي جديد در سراسر مغز شوند. رشد مغزي پس از تولد به شاخه شاخه شدن و جوانه زدن دارينه ها (دندريتها) اسناد داده مي شود كه در پاسخ به تجربه اتفاق مي افتد(برنينگر و ريچاردز ، 2012).
مغز به شيوههاي مختلفي بر اساس نوع تحريك محيطي تغيير و رشد مي يابد. اگر با محركهاي متعددي به چالش كشيده شود در آزمايشهاي باليني نشان داده شده است كه نمرات هوشبهر فرد تا بيست نمره افزايش نشان مي دهد (تامسون و داس، 2010).
دارينه ها (دندريتها) شاخه هايي دارند كه ناحيه ي سطح پي ياخته(ن
ورون) را افزايش مي دهند. اين افزايش اندازه مي تواند دريافت و تكانه هايي را بالا ببرد كه كاركرد مغز را بهبود مي بخشد و توانايي يادگيرنده رادر محيط يادگيري مشابه افزايش مي دهند. با غني تر شدن محيط، قشر مغز ضخيم تر مي شود، شاخه هاي دندريتي و انشعاب بيشتري را ايجاد مي كند و تنه ي سلولي بزرگتري شكل مي گيرد(ولف، 2001).
مدارس ميتوانند تحريك، دريافت و تازگي را فراهم كنند كه يادگيري را افزايش مي دهد و باعث افزايش اندازه ي مغز مي شود. اين شكلهاي غني سازي مي تواند با فعاليتهاي خواندن، فعاليتهاي زباني، تحريك حركتي، تفكر و حل مسأله، هنر و محيط صرف كه در آن يادگيري اتفاق مي افتد رخ دهد (برنينگر و ريچاردز ، 2012).
بازيهاي آموزشي ميتوانند شيوه ي فعال و برانگيزاننده براي دانش آموزان باشند تا به مرور آنچه ياد گرفته اند، بپردازند. بازيهاي آموزشي مي توانند مؤلفة اساسي براي افزايش اندازه ي پي ياخته ي (نورون) و ارتباطات سيناپسي در مغز باشند. اين رشد به ويژه تحت تأثير تحريك جنبشي، تفكر انتقادي و حل مسأله است. توصيه مي شود كه اين مؤلفه ها هنگام انجام بازي آموزشي ارائه شوند زماني كه يادگيرنده مستقيماً درگير بازي است كه از لحاظ رشد دندريتي سودمند است( وولف، 2011).
استفاده از بازي هاي آموزشي در مدارس ابتدايي:
پژوهشهاي اندك درباره ي چگونگي استفاده از بازي در كلاسهاي ابتدايي ميتواند، استفاده از بازي رابه عنوان يك ابزار آموزشمؤثر محدود كند كه مي تواند تأثير قدرتمندي بر يادگيري دانش آموزان داشته باشد (بوردن و بيرد، 2007).
پژوهش در ادبيات بازي و شبيه سازي نشان مي دهد كه ادغام بازيها در كلاس درس باعث تغيير در محيط يادگيري مي شود( هاني كات، 2005).