اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 13

فهرست نمودارها

موضوع صفحه
نمودار 4-1. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت نگهداري ذهني مفاهیم 168
نمودار 4-2. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های رشد ترسیم آدمک 171
نمودار 4-3. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت هماهنگی چشم و دست 174
نمودار 4-4. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت اجتماعی شدن 177
نمودار 4-5. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت تحصیلی 180
نمودار 4-6. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های رشد مهارت های حرکتی 183

چکیده
بازي همانند ساير پدیده‌ها ابعاد و جنبه‌های وسيعي را در بر می‌گیرد كه در اين پژوهش به ابعاد شناختي، اجتماعي و حركتي توجه شده است . هدف كلي اين پژوهش بررسي اثر بازي درماني در رشد مهارت‌های مربوط به حیطه‌های شناختي، اجتماعي و حركتي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير می‌باشد .
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات شبه آزمايشي (نیمه تجربي) ، طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است. جامعه آماري اين پژوهش دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير دختر و پسر شاغل به تحصيل در مدارس استثنايي استان گیلان می‌باشند. روش نمونه گیری ، روش تصادفی ساده می باشد.حجم نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر دانش‌آموزان كم توان ذهني (14 نفر پسر و 16 نفر دختر) می‌باشند.دانش اموزان مورد مطالعه بصورت تصادفی ساده به دو گروه (15 نفره) آزمایش و گواه تقسیم شدند.ابزار تحقیق عبارتند از:1- تست پيشرفته ادراكي- بينايي فراستيگ 2-آزمون نقاشي آدمك گودانياف3- مقياس باليدگي (بلوغ اجتماعي) واينلند 4-آزمون‌های رشد شناختي پياژه.