بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس …

 قلمرو تحقیق۱-۹-۱) قلمرو موضوعی تحقیقبررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق[…]

Read more

تبیین تغییرات بازده در سه مدل CAPM، TFPM، FFPMدر بورس اوراق بهادارتهران- قسمت …

مینیمم(min) -۰٫۷۴۱۵۴۹ -۰٫۳۰۵۹۵۰ -۰٫۰۳۵۰۴۴ -۰٫۰۲۷۶۵۱  ۰٫۰۴۵۰۲۱ انحراف معیار(std.dev)  ۰٫۰۷۱۶۱۳  ۰٫۳۸۰۵۷۲  ۰٫۰۲۸۱۹۲  ۰٫۰۱۱۸۷۴  ۰٫۰۲۴۶۰۳ نگاره ۴-۲ ارقام توصیفی را درباره ی[…]

Read more