پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد c (3822)

4-2-1-2- شیوه های عرضه خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………………..734-2-2- خدمات بیمه74عنوانصفحه4-2-2-1- انواع بیمه ها………………………………………………………………………………………………………………………..744-2-2-2- بیمه اتکایی………………………………………………………………………………………………………………………….754-2-2-3- شیوه های عرضه خدمات بیمه…………………………………………………………………………………………………764-2-2-4- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………………………784-2-2-5- بیمه در ایران………………………………………………………………………………………………………………………794-3- خدمات اجتماعی و بهداشتی804-3-1- شیوه های عرضه ادامه مطلب…

By 92, ago