پژوهش – تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۳-۱۶-۴ عناصر تحول……………………………………………………………………………………………………………..۴۶۲-۱۷ شاخص های آماری مورد نیاز برای مدیریت تحول سازمانی……………………………………………….۴۶۲-۱۷-۱ اهداف……………………………………………………………………………………………………………………..۴۷۲-۱۷-۲ ساختار……………………………………………………………………………………………………………………۴۷۲-۱۷-۳ رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….۴۷۲-۱۷-۴ ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………….۴۸۲-۱۷-۵ پاداش……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸۲-۱۷-۶ مکانیزم های مفید……………………………………………………………………………………………………..۴۹سطوح[…]

Read more

تاثیر مدیریت تحول گرا بر نوآوری و تغییر در جمعیت هلال احمر- قسمت …

۲-۳۰ چگونگی ارتباط خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………..۶۵۲-۳۱ اجزای تشکیل دهنده نوآوری…………………………………………………………………………………………۶۵۲-۳۲ تاثیر متغیرهای ساختار بر نوآوری……………………………………………………………………………………۶۶۲-۳۳ تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری……………………………………………………………………………………..۶۷۲-۳۴[…]

Read more