عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

Bar Chartضریب همبستگی پیرسون

نوشته ای دیگر :
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های ...
Correlations
agahi khanevadeh tadaee kaifiat vafadari eWOM Arzesh vijeh
agahi Pearson Correlation ۱ .۱۲۱** .۷۰۳** .۷۶۱** .۶۹۱** .۰۲۳